Teacher Doug Preston shares his view on Eaton’s mascot